พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี

สถานที่ตั้ง : 80 หมู่ 8 ภายในโบราณสถานค่ายเนินวง .บางกะจะ .เมืองจันทบุรี .จันทบุรี
ภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเรือของไทย และมีห้องจัดแสดงเกี่ยวกับเมืองจันทบุรี ประวัติศาสตร์ของคนจันทบุรี การค้าขายในสมัยก่อนโดยมีการจัดแสดงอุปกรณ์เครื่องใช้ สินค้าที่ค้าขาย